Wednesday, August 26, 2009

sa,si(shi),su,se,so,さしすせそ、サシスセソ

Konnichiwa. こんにちは
Ogenki desuka? おげんきですか?
Watashi wa genkidesu. わたし は げんき です。

Today'S short Video is Sa,Si(Shi),Su,Se,So.さしすせそ、サシスセソです。

I LOVE you guys!!
Daisuki desu yo~~. :)

No comments: