Thursday, February 25, 2010

Free Effortless Japanese Lesson, Akiko to Kuro part.3

Akiko to Kuro part.3

Akiko ni okorarete Kuro wa nakimashita. "Boku wa katai tokoro ga suki desu. Isu wa yawaraka sugimasu.Yuka wa tumetai desu!
あきこに怒(おこ)られて、クロは泣(な)きました。「僕(ぼく)は固(かた)い所(ところ)が好(す)きです。椅子(いす)は柔(やわ)らか過(す)ぎます。床(ゆか)は冷(つめ)たいです!」
Akiko "Wakarimashita, Tokubetu Tukue ni suwattemo iidesu yo."
あきこ「分(わ)かりました。特別(とくべつ)机(つくえ)に座(すわ)ってもいいですよ。」
Kuro wa yorokonde tukueno ue de Odorimashita.
クロは喜(よろこ)んで机(つくえ)の上(うえ)で踊(おど)りました。
Sonotoki ko-hi- ga tukue no ue ni koboremashita. Kuro wa Ko-hi- wo tukue no ue ni Koboshite shimaimashita.
その時(とき)コーヒーが机(つくえ)の上(うえ)にこぼれました。クロはコーヒーを机(つくえ)の上(うえ)にこぼしてしまいました。
Kuro wa isoide tukue no ue no Ko-hi- wo namemashita.
クロは急(いそ)いで机(つくえ)の上(うえ)のコーヒーをなめました。
Kuro "Nakanaka oishii ko-hi- desu ne. Korenara monku arimasen," to iimashita.
クロ「なかなか美味(おい)しいコーヒーですね。これなら文句(もんく)ありません。」と言(い)いました。
Akiko wa Kuro kara go sen san byaku en moraimashita.
あきこはクロから5千(えん)300円(えん)もらいました。 
Akiko wa hotto shimashita.
あきこはほっとしました。

☆Word☆

Katai 固(かた)い hard
Tokoro 所(ところ)place
Yawarakasugimasu 柔(やわ)らか過(す)ぎます too soft
Yuka 床(ゆか) floor
Tumetai 冷(つめ)たい cold
Tokubetu 特別(とくべつ)special
Odorimashita 踊(おど)りました danced
Koboremashita こぼれました spilled over
isoide 急(いそ)いで quickly ,hurry
Namemashita なめました licked
Monku 文句(もんく)complaint
Hottoshimashita ほっとしました Took a deep breath.

Tumetai 冷(つめ)たい, cold ⇔ Atatakai 温(あたた)かい, warm
Katai 固(かたい)い, hard ⇔ Yawarakai 柔(やわ)らかい, soft

☆phrase in the Questions☆

Q:kuro wa katai tokoro ga suki desu ka? soretomo yawarakai tokoro ga sukidesu ka?
クロは固(かた)い所(ところ)が好(す)きですか?それとも柔(やわ)らかい所(ところ)が好(す)きですか?
A: Kuro wa katai tokoro ga suki desu.

Q:Isu wa yawaraka sugimasu soretomo isu wa katasugimasu to iimashita ka?
椅子(いす)は柔(やわ)らか過(す)ぎます、それとも椅子(いす)は固(かた)過(す)ぎます と言(い)いましたか?
A: Isu wa yawaraka sugiru to iimashita.

Q: Kuro wa yuka wa tumetai desu. soretomo yuka wa atatakai desu to
iimashita ka?
クロは床は冷たいです。それとも床は温かいです。と言いましたか?

Q:NAZE Kuro wa ko-hi- wo tukue no ueni ni koboshimasita ka?
なぜクロはコーヒーを机(つくえ)の上(うえ)にこぼしてしまいましたか?
A: Kuro wa tukue no ue de odotta kara desu.
クロは机の上で踊(おど)ったからです。

Q:Kuro wa isoide ko-hi- wo namemashita ka? soretomo yutkuri ko-hi- wo namemashita ka?
クロは急(いそ)いでコーヒーをなめましたか?それともゆっくりコーヒーをなめましたか?
A: Kuro wa isoide ko-hi- wo namemashita.
クロは急(いそ)いでコーヒーをなめました。

Q:Kuro wa doko no ko-hi- wo namemashita ka?
クロはどこのコーヒーをなめましたか?
A: Kuro wa tukue no ue no ko-hi- wo namemashita.
クロは机(つくえ)の上(うえ)のコーヒーをなめました。

Q: NAZE Akiko wa hotto shimashita ka?
なぜあきこはほっとしましたか?
A: Kuro ga 5300yan haratta kara desu.
クロが5300円払(はら)ったからです。
Kuro ga 5300yan harattekureta kara desu.
クロが5300円払ってくれたからです。


Akiko wa ko-hi ga mazukute 5300yan haratte moraenai to shinpai shiteita to omoimasu. :)

Nando mo Kiitekudasai ne!

Love you all. :)
Tomoe

Tuesday, February 16, 2010

Free Effortless Japanese Lesson, Akiko to Kuro part.2

Konnichiwa Tomoe desu. Ohisashiburidesu! Ogenkidesuka?
こんにちは、ともえです。お久しぶりです!お元気ですか?

Kyou no Lesson wa zenkai ni hikituzuki Akiko to Kuro no Story desu.
今日のレッスンは前回(ぜんかい)に引(ひ)き続(つづ)き”あきことクロのストーリー”です。

______________________
Akiko to Kuro part.2

Akiko wa iimashita. "Sorewa komarimasu. Okane wo sakini haratte kudasai."
あきこは言いました。「それは困ります。お金を先に払って下さい。」
Kuro wa iimashita. "wakarimashita.ikuradesuka?"
クロは言いました。「分かりました。いくらですか?」
Akiko "go sen sanbyaku en(yan) desu"
あきこ「5千300円です。」
Kuro "Doushite sonnani takain desu ka? Hokano ko-hi-shop (coffee shop) wa 500yen gurai desu yo.Naze sonnani takaindesuka? Oishikattara haraimasu."
クロ「どうしてそんなに高いんですか?他のコーヒーショップは500円ぐらいですよ。なぜそんなに高いんですか?おいしかったら払います。」 
Kuro wa okane wo harawazu seki made iku to, tukue no ue ni suwarimashita.
クロはお金(かね)を払(はら)わず席(せき)まで行(い)くと、机(つくえ)の上(うえ)に座(すわ)りました。
Akiko wa ko-hi- wo tukue no ue ni okimashita.
あきこはコーヒーを机(つくえ)の上(うえ)に置(お)きました。
Akiko wa Kuro wo miruto okorimashita." Sumimasen ga,Tukue ni suwaranai de kudasai, isu ni suwatte kudasai !"
あきこはクロを見(み)ると怒(おこ)りました。「すみませんが、机(つくえ)に座(すわ)らないで下(くだ)さい、椅子に座って下さい!」

☆Word☆

komarimasu 困(こま)ります in trouble
saki 先(さき)に first
seki 席(せき)a seat
...made iku ...まで行(い)く go to...
Ue 上(うえ)the top/on
Tukue 机(つくえ)a desk
Isu 椅子(いす)a chair
Hoka no 他(ほか)の other
Gurai ぐらい about/around
Suwarimashita 座(すわ)りました sat
Okimashita 置(お)きました put
Okorimashita 怒(おこ)りました got angry
Sumimasen ga,すみません が Excuse me but...


☆phrase in the Questions☆

kakaku 価格(かかく)price
betto (ベッド)bed
Osarai=Fukusyuu おさらい=復習(ふくしゅう)a review

Q Naze Akiko wa Kuro ni okorimashita ka?
A Kuro ga tukue no ue ni suwatteita kara desu.

Q ko-hi-(coffee) to chocotipcooki no kakaku wa ikura desu ka?
A 5 sen sanbiyaku(5,300)en desu.

Q Kuro wa okane wo harawazu DOKO ni ikimashita ka?
A Seki made ikimashita.

Q Soshite Kuro wa tukue ni suwarimashita ka soretomo betdo(bed) ni suwarimashita ka?
A Tukue ni suwarimashita.


deha,mata jikai Oaishimashou!
では、また次回(じかい)お会(あ)いしましょう!

さようなら!

Tomoe

Sunday, February 14, 2010

Tomoe in Maldives :)

Maldive kara modorimashita.
モルディブから戻(もど)りました。
Totemo subarashii tabi desita.
ともて 素晴(すば)らしい 旅(たび)でした。
Kaeritakunai~~ to Omoimashita. :) 
帰(かえ)りたくない と 思(おも)いました。

Mata sugunidemo ikitai desu!
また すぐにでも 行(い)きたいです。

Zannennagara "Hammer head shark" wa amari ututte imasen...
残念(ざんねん)ながらハンマーヘッドシャークはあまり映(うつ)っていません...
Dokoni iruka wakaru ka na???
どこにいるか分(わ)かるかなぁ〜?


Watashi no tabi 私の旅(My Trip)Manta マンタ