Thursday, February 25, 2010

Free Effortless Japanese Lesson, Akiko to Kuro part.3

Akiko to Kuro part.3

Akiko ni okorarete Kuro wa nakimashita. "Boku wa katai tokoro ga suki desu. Isu wa yawaraka sugimasu.Yuka wa tumetai desu!
あきこに怒(おこ)られて、クロは泣(な)きました。「僕(ぼく)は固(かた)い所(ところ)が好(す)きです。椅子(いす)は柔(やわ)らか過(す)ぎます。床(ゆか)は冷(つめ)たいです!」
Akiko "Wakarimashita, Tokubetu Tukue ni suwattemo iidesu yo."
あきこ「分(わ)かりました。特別(とくべつ)机(つくえ)に座(すわ)ってもいいですよ。」
Kuro wa yorokonde tukueno ue de Odorimashita.
クロは喜(よろこ)んで机(つくえ)の上(うえ)で踊(おど)りました。
Sonotoki ko-hi- ga tukue no ue ni koboremashita. Kuro wa Ko-hi- wo tukue no ue ni Koboshite shimaimashita.
その時(とき)コーヒーが机(つくえ)の上(うえ)にこぼれました。クロはコーヒーを机(つくえ)の上(うえ)にこぼしてしまいました。
Kuro wa isoide tukue no ue no Ko-hi- wo namemashita.
クロは急(いそ)いで机(つくえ)の上(うえ)のコーヒーをなめました。
Kuro "Nakanaka oishii ko-hi- desu ne. Korenara monku arimasen," to iimashita.
クロ「なかなか美味(おい)しいコーヒーですね。これなら文句(もんく)ありません。」と言(い)いました。
Akiko wa Kuro kara go sen san byaku en moraimashita.
あきこはクロから5千(えん)300円(えん)もらいました。 
Akiko wa hotto shimashita.
あきこはほっとしました。

☆Word☆

Katai 固(かた)い hard
Tokoro 所(ところ)place
Yawarakasugimasu 柔(やわ)らか過(す)ぎます too soft
Yuka 床(ゆか) floor
Tumetai 冷(つめ)たい cold
Tokubetu 特別(とくべつ)special
Odorimashita 踊(おど)りました danced
Koboremashita こぼれました spilled over
isoide 急(いそ)いで quickly ,hurry
Namemashita なめました licked
Monku 文句(もんく)complaint
Hottoshimashita ほっとしました Took a deep breath.

Tumetai 冷(つめ)たい, cold ⇔ Atatakai 温(あたた)かい, warm
Katai 固(かたい)い, hard ⇔ Yawarakai 柔(やわ)らかい, soft

☆phrase in the Questions☆

Q:kuro wa katai tokoro ga suki desu ka? soretomo yawarakai tokoro ga sukidesu ka?
クロは固(かた)い所(ところ)が好(す)きですか?それとも柔(やわ)らかい所(ところ)が好(す)きですか?
A: Kuro wa katai tokoro ga suki desu.

Q:Isu wa yawaraka sugimasu soretomo isu wa katasugimasu to iimashita ka?
椅子(いす)は柔(やわ)らか過(す)ぎます、それとも椅子(いす)は固(かた)過(す)ぎます と言(い)いましたか?
A: Isu wa yawaraka sugiru to iimashita.

Q: Kuro wa yuka wa tumetai desu. soretomo yuka wa atatakai desu to
iimashita ka?
クロは床は冷たいです。それとも床は温かいです。と言いましたか?

Q:NAZE Kuro wa ko-hi- wo tukue no ueni ni koboshimasita ka?
なぜクロはコーヒーを机(つくえ)の上(うえ)にこぼしてしまいましたか?
A: Kuro wa tukue no ue de odotta kara desu.
クロは机の上で踊(おど)ったからです。

Q:Kuro wa isoide ko-hi- wo namemashita ka? soretomo yutkuri ko-hi- wo namemashita ka?
クロは急(いそ)いでコーヒーをなめましたか?それともゆっくりコーヒーをなめましたか?
A: Kuro wa isoide ko-hi- wo namemashita.
クロは急(いそ)いでコーヒーをなめました。

Q:Kuro wa doko no ko-hi- wo namemashita ka?
クロはどこのコーヒーをなめましたか?
A: Kuro wa tukue no ue no ko-hi- wo namemashita.
クロは机(つくえ)の上(うえ)のコーヒーをなめました。

Q: NAZE Akiko wa hotto shimashita ka?
なぜあきこはほっとしましたか?
A: Kuro ga 5300yan haratta kara desu.
クロが5300円払(はら)ったからです。
Kuro ga 5300yan harattekureta kara desu.
クロが5300円払ってくれたからです。


Akiko wa ko-hi ga mazukute 5300yan haratte moraenai to shinpai shiteita to omoimasu. :)

Nando mo Kiitekudasai ne!

Love you all. :)
Tomoe

3 comments:

Monika said...

Hello! Can you please explain what does this sentence mean "Akiko wa ko-hi ga mazukute 5300yan haratte moraenai to shinpai shiteita to omoimasu"? Thank you! ^^

Miyuki said...
This comment has been removed by the author.
Tomoe Ichikawa said...

...to omoimasu.= I think
Akiko wa...to shinpai shiteita =Akiko worried about
ko-hi ga mazukute= Coffee is bad taste
haratte moraenai = wont get paied

So, I(Tomoe) think Akiko worried about that she won't get paid 5300yan because coffee is bad taste.

Thank you for asking me question! :)