Tuesday, November 9, 2010

Ohenro

Konnichiwa, Ogenki desu ka?
こんにちは、お元気(げんき)ですか?

Jyu-gatu touka kara shikoku ni ittekimashita.
10月10日から四国(しこく)に行(い)って来(き)ました。

Jyuichi nichi kara jyuichi gatu muika made Shikoku de Ohenro-san wo shiteimashita.
11日から11月6日まで四国(しこく)でお遍路(へんろ)さんをしていました。

Ohenro-san toha Kouboutaishi no 88 kasho no otera wo mawaru koto wo iimasu.
お遍路(へんろ)さんとは、弘法大師(こうぼうだいし)(空海:くうかい)の88カ所(かしょ)のお寺(てら)を廻(まわ)る事(こと)を言(い)います。

Mukashi kara Ohenro-san ga aruku michi wo Henromichi to yondeimasu.
昔(むかし)からお遍路(へんろ)さんが歩(ある)く道(みち)を遍路道(へんろみち)と呼(よ)んでいます。

Tokuni mukashi wa totemo kibishii tabi datta tame, minna shiroi isyou wo minituke,moshi shindemo suguni umete moraeru youni,shinisyouzoku wo kite mawatteimashita.
特(とく)に昔(むかし)はとても厳(きび)しい旅(たび)だったため、皆(みんな)白(しろ)い衣装(いしょう)を身(み)に着(つ)け、もし死(し)んでもすぐに埋(う)めてもらえるように、死装束(しにしょうぞく)を着(き)て廻(まわ)っていました。

Ima wa Bus Tour mo Ari, itpan no hito mo sanpai dekiruyouni narimashita.
今(いま)はバスツアーもあり、一般(いっぱん)の人(ひと)も参拝(さんぱい)出来(でき)るようになりました。

Watashi wa nagai kyori wa bus to densha wo tukaimashita ga, moshi aruku to yonjyu nichi ijyou kakaru to omoimasu.
私達(わたしたち)は長(なが)い距離(きょり)はバスと電車(でんしゃ)を使(つか)いましたが、もし歩(ある)くと40日以上(いじょう)掛(か)かると思(おも)います。

Totemo subarashii keiken ga dekimashita.
とても素晴(すば)らしい経験(けいけん)ができました。

Mainichi asa hayaku okite, aruite, otera ni omairi ni itte,tabete, neru.
毎日(まいにち)、朝(あさ)早(はや)く起(お)きて、歩(ある)いて、寺(てら)にお参(まい)りに行(い)って、食(た)べて、寝(ね)る。:)

Totemo simple na seikatu wo shimashita.
とてもシンプルな生活(せいかつ)をしました。

では、また。
Live with Passion.
Love you all. :)

Tomoe

Shikoku Pilgrimage in English
http://en.wikipedia.org/wiki/Shikoku_Pilgrimage

Japanese http://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%81%8A%E9%81%8D%E8%B7%AF

Oct-Nov, 2010,