Wednesday, October 14, 2009

Free Effortless Japanese Lesson, Taro's story 8

Konnichiwa!
Ogenki desuka? (How are you?)

Watashi wa Osaka de genki ni shite imasu.
(Im very fine in Osaka)

Taro's story 8

Taro wa Thai ni kitkubokushingu wo benkyoushini ikimashita.
たろう は タイに キックボクシング を べんきょうしに いきました。
(Taro went to Thailand to study Kick boxing.)

Kare wa ganbarimashita.
かれ は がんばりました。(He did his best.)

Soshite kare wa modotte kimashita.
そして、かれ は もどって きました。
(And he came back)

Taro wa tuyoku narimashita.  
たろう は つよく なりました。
(Taro became strong.)

Taro wa Ayumi-chan ni aini ikimashita.
たろう は あゆみちゃん に あいに いきました。
(Taro went to meet Ayumichan.)

Ayumi-chan wa oyoide imasu.
あゆみちゃん は およいで います。
(Ayumi is swimming.)

AJ mo itsho ni oyoide imasu.
AJ も いっしょ に およいで います。
(Aj is also swimming together(with her)

Taro wa futari wo mimashita.たろう は ふたり を みました。
(Taro saw two(AJ and Ayumi).)


☆Word☆


Ganbarimashita がんばりました = did best
Ganbarimasu がんばります = do best/ will do best
modotte kimashita もどってきました = came back,return
Tuyokunarimashita つよくなりました = become strong
Itshoni いつしょに = together
Futari 二人 = two people☆phrase in the Questions☆


Q : Taro wa DOKO ni modotte kimashita ka? (Where did taro come back(return)?)
A : Taro wa Ayumi-chan no tokoro ni ikimashita.
(Taro came back To Ayumi's place.)

~no tokoro means place = Ayumichan's place.

Q : Taro wa NANI wo benkyoushini ikimashita ka?
(What did Taro go to study?)
A : Taro wa kitkubokushingu wo benkyo shimasita/benkyoushini ikimashita.
(Taro went to study Kick boxing.)

Q : Ayumi-chan wa NANI wo shiteimashita ka? (What was Ayumi doing?)
A : Ayumi-chan wa oyoide imashita.
( Ayumi was swimming.)

Q : NAZE Taro wa tuyoku narimashita ka?
(Why Taro become strong?)
A : Taro wa kitkubokushingu wo benkyoushita kara desu.
(Because Taro study Kick boxing.)

Q : Ayumi-chan wa DARE to itsho ni Oyoide imashita ka?
(Who was swimming with Ayumi?)
A : Ayumi-chan wa AJ to itsho ni Oyoide imashita.
Or AJ to itusho ni Oyoide imashita.
(Ayumi was swimming with AJ.)

Have a happy day!
I hope you guys are enjoy with Effortless Japanese. :)
Thank you for your supporting.
Love you.

No comments: