Wednesday, October 21, 2009

Takusan in Japanese

Konnichwa Tomoe desu.
こんにちは ともえ です。

Kyou wa Video wo torimashita.
今日(きょう) は ビデオ を 撮(と)りました。 
Video


Takusan no biru ga arimasu.
たくさん の ビル が あります。
Ookina depa-to ya takusan no kaisya ga haitta biru ga arimasu.
大(おお)きな デパート や たくさん の 会社(かいしゃ)が 入(はい)った ビル が あります。
kousite, aruite iku to chikagai ni demasu.
こうして、歩(ある)いて 行(い)く と 地下街(ちかがい) に 出(で)ます。
chika ni kimashita.
地下(ちか) に 来(き)ました。

Konnichiwa Tomoe desu.
こんにちは ともえ です。
Kyou wa Osaka-eki no chika,guraundo no shita,chikatetu subway ni imasu.
今日(きょう) は 大阪(おおさか) の 地下、グラウンド の 下(した)、地下鉄(ちかてつ)Subway にいます。
Takusan no hito ga totte imasu.
たくさん の 人(ひと) が 通(とお)って います。

Konoyouni chika niwa takusan no resutoran(restaurant) ga Arimasu.
このように 地下(ちか) には たくさん の レストラン が あります。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

Podcast


Kyou wa "Takusan" wo benkyou shimashou!
きょうは「たくさん」を勉強(べんきょう)しましょう。

Itpiki no kobuta ga Imasu.
一匹(いっぴき) の 子豚(こぶた)が います。
(There are a piggy.)

kobuta no namae wa kiki desu.
子豚(こぶた)の 名前(なまえ)は キキ です。
(The piggy's name is Kiki.)

Itpiki no neko ga imasu
1匹(いっぴき) の 猫(ねこ) が います。
(There are a cat.)

Neko no namae wa Lala desu.
猫(ねこ) の 名前(なまえ)は ララ です。
(The cat's name is Lala.)

Lala wa takusan no fuku wo motte imasu.
ララ は たくさん の 服(ふく)を 持(も)っています。
(Lala has a lot of clothes.)

LaLa wa takusan no Kutu wo motte imasu.
ララ は たくさん の 靴(くつ)を 持(も)っています。
(Lala has a lot of shoes.)

"Fuku to Kutu wo hitotu zutu kudasai" to kiki wa lala ni iimashita.
「服(ふく) と 靴(くつ)を 1つずつ 下(くだ)さい。」と キキ は ララ に 言(い)いました。(Kiki said"Give me your clothe and shoes each one.")

Lala wa hitotuzutu agemashita.
ララ は 1つずつ あげました。
(Lala gave kiki (Cloth and Shoes) each one.)

Kiki wa totemo yorokobimashita.
キキ は とても 喜(よろこ)びました。
(Kiki was very happy!)

Kiki wa takusan no banana wo motteimasu.
キキ は たくさん の バナナ を 持っています。
(Kiki has a lot of bananas.)

キキ は ララ に バナナ を ひとつ あげました。
(Kiki gave Lala a banana.)

Lala mo yorokobimashita.
ララ も 喜(よろこ)びました。
(Lala also was very happy!)

☆Word☆
Kobuta こぶた Piggy 
Fuku ふく Clothe
kutu くつ Shoes
takusan たくさん a lot of,many
hitotuzutu ひとつずつ Each one,one by one,

☆phrase in the Questions☆

Q : Kiki wa lala ni nanto iimashita ka?
(What did kiki say to Lala? )
Fuku to kutu wo hitotuzutu kudasai to iimashita.

Have a happy day!
Love you. :)

No comments: