Tuesday, December 8, 2009

My trip " Japan Rail Pass in 2009"

Itshukan no tabi ni ikimashita.
一週間(いっしゅうかん)の旅(たび)に行(い)きました。
Hukuoka,Nagano&Gifu,Okayama,Hiroshima,Tochigi,Miyagi ni ikimashita.
博多、長野&岐阜、岡山、栃木、宮城に行きました。
Kono Video wa watashi no itta tokoro desu. 
このビデオは私(わたし)の行(い)った所(ところ)です。:)

Totemo tanoshikaxtuta desu! :)
とても 楽(たの)しかった です!:)

No comments: