Wednesday, April 14, 2010

2010 Cherry Blossom Viewing in Osaka

Konnichiwa. こんにちは。
Ogenki desu ka?お元気ですか? :)

Kyou watashi wa Osaka no Zouheikyoku(mint) no sakura no torinuke ni ikimashita.
今日私は大阪の造幣局の桜の通り抜けに行きました。

Torinuke towa, Passing Through, itpou kara haitte tahou ni deru(nukeru) koto desu.
通り抜けとは、passing through、一方から入って他方に出る(抜ける)事です。

Itpou tukou(One way) desu.一方通行です。

Totemo kirei na sakura deshita.
とてもきれいな桜でした。
Minasan nimo gosyoukai shimasu. :)
皆さんにもご紹介します! :)
Have a happy day!
Love you.

Tomoe

Zouheikyoku(Mint) 造幣局ホームページ
http://www.mint.go.jp/eng/topics/new/page26.html

No comments: