Monday, August 9, 2010

Nagasaki to Heiwa

Konnichiwa.こんにちは。

65nen mae no kyou 8gatu 9(kokonoka)Nagasaki ni genbaku ga otosaremashita.
65年前の今日8月9日長崎に原爆が落とされました。

Ima mo kurushinde iru hito ga imasu.
今も苦しんでいる人がいます。

Kyou wa nihonjin ga heiwa to ai nituite kangaeru hi desu.
今日は日本人が平和と愛について考える日です。

Heiwana sekaini naruyouni oinorishimashou!
平和な世界になるようにお祈りしましょう!


---------------------------

I Love you all. Have a happy day!
Peace and Love.

Tomoe

http://www1.city.nagasaki.nagasaki.jp/peace/index_e.html

Sakue Shimohira's story: (Caution! its very sad story.)
http://www1.city.nagasaki.nagasaki.jp/peace/english/survivors/sakue_shimohira.html

No comments: